Ledenservice

Overschrijven

Algemeen

Indien een spelend lid van Hugo Boys bij een andere club wil gaan spelen, hanteert Hugo Boys de overschrijvingsregels van de KNVB. Dit betekent dat Hugo Boys niet meewerkt aan een overschrijving naar een andere club indien:

  • de aanvraag na 15 juni wordt ingediend bij de ledenadministratie van Hugo Boys;
  • de aanvrager niet heeft voldaan aan zijn/haar financiële verplichtingen tegenover Hugo Boys (contributie verplichtingen, administratiekosten, persoonlijke boetes en kosten die door de KNVB ten laste van Hugo Boys zijn gebracht).

Hugo Boys werkt uitsluitend mee aan een tussentijdse overschrijving (dus na 15 juni) indien sprake is van gewijzigde studie-, werk- of woonomstandigheden of medische omstandigheden.

Hugo Boys verstrekt aan degene die zich wil laten overschrijven naar een andere club geen blanco overschrijvingsformulier. Betreffende aanvrager dient deze te ontvangen van de club waarnaar overschrijving wordt aangevraagd. Spelers van andere clubs die overschrijving naar Hugo Boys aanvragen, ontvangen een blanco overschrijvingsformulier van Hugo Boys.

Deze procedure is zowel van toepassing op de veld- als zaalvoetbal leden van Hugo Boys .

Werkwijze

Een speler dient het overschrijvingsformulier volledig in te vullen, zelf te ondertekenen en door de 2 betrokken clubs te laten ondertekenen. De speler dient zijn/haar spelerspas tezamen met het overschrijvingsformulier in te leveren. Spelers van andere clubs die bij Hugo Boys gaan spelen, dienen het overschrijvingsformulier, inclusief spelerspas en kopie legitimatiebewijs in te leveren bij de ledenadministratie van Hugo Boys.

Bij Hugo Boys is uitsluitend de ledenadministratie bevoegd het overschrijvingsformulier namens Hugo Boys te ondertekenen. Bij afwezigheid van de ledenadministratie is de penningmeester van Hugo Boys bevoegd het overschrijvingsformulier te ondertekenen. Dit geldt zowel voor de overschrijvingen van Hugo Boys naar een andere club als andersom. Tevens is de ledenadministratie als enige bevoegd de overschrijvingsformulieren van de overschrijvingen naar Hugo Boys te versturen naar de KNVB.

De penningmeester bewaakt de financiële verplichtingen van de leden jegens Hugo Boys gedurende het (lopende) seizoen. De penningmeester meldt tijdig aan de ledenadministratie in geval een lid niet aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan.

De ledenadministratie informeert de Coördinator overige senioren en dames, de Secretaris van het jeugdbestuur, de Secretaris van de zaalvoetbal en het algemene lid van de Technische Commissie zo spoedig als mogelijk is over de overschrijvingen.

U kunt de ledenadministratie bereiken via:

John Beers
ledenadministratie@hugoboys.nl